Så hanterar vi personuppgifter hos Isakssons

Inledning – vad är personuppgifter?
Vid kontakt med Isakssons Metallindustri förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en livet fysisk person.

Isakssons Metallindustri är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.isakssons.nu Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Isakssons Metallindustri tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Allmänna bestämmelser om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen gäller för hela Isakssons Metallindustri. De allmänna bestämmelserna innebär att Isakssons Metallindustri alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

Insamling av personuppgifter
Vanligtvis kan www.isakssons.nu besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Däremot används så kallade cookies vid besök på www.isakssons.nu, se mer under avsnitt Cookies.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Isakssons Metallindustri via hemsidan. Isakssons Metallindustri kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Isakssons Metallindustri via brev, e-post, telefon eller genom att Isakssons Metallindustri får uppgifter från offentliga register.

Ändamål
Isakssons Metallindustri samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt. Isakssons Metallindustri behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns i samband med att personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Samtycke
Isakssons Metallindustri strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Isakssons Metallindustri inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

Överlämnande av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag inom Isakssons eller till samarbetspartners, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt.

Säkerhet
Isakssons Metallindustri vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

Gallring
Isakssons Metallindustri bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller till exempel när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

Rätt att få information och rättelse
Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Isakssons Metallindustri. Om sådana personuppgifter finns hos Isakssons Metallindustri får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till info@isakssons.nuVar och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Isakssons Metallindustri är då skyldiga att vidta sådana åtgärder.

Länkning
Uppgifterna på denna sida gäller för Isakssons Metallindustri och för hemsidan www.isakssons.nu om inte annat uppges. I de fall denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom Isakssons-företagen gäller uppgifterna ej för sådana hemsidor. Isakssons Metallindustri svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana hemsidor.